whatsapp

WhatsApp ถูกศาลบราซิลสั่งให้ปิดระบบการใช้งานเป็นเวลา 72 ชั่วโมง

/
 คำสั่งศาลดังกล่าวสืบเนื่องมาจากกรณีความล้มเหลวของเจ้าหน้าทีตำรวจในการเข้าถึงข้อมูลออนไลน์เพื่อการสืบสวนคดีอาชญากรรมตั้งแต่ปี…