createthumb (8)

เนื่องในวันสันติภาพสากล ประจำปี 2557

เนื่องในวันสันติภาพสากล ประจำปี 2557

บก.ปอท.ได้มีการจัดกิจกรรมอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน เนื่องในวันสันติภาพสากล 2557 ณ บริเวณหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหน่วยงาน บก.ปอท. มีการอ่านสารสันติภาพพร้อมยืนสงบนิ่ง 1 นาที เพื่อรณรงค์กระตุ้นจิตสำนึกแห่งความรักสันติภาพของข้าราชการตำรวจในสังกัด อันส่งผลต่อการรักษาความสงบสุขให้เกิดขึ้นในสังคมและประเทศชาติ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ ตร.