วิเคราะห์ข้อมูลแบบรวมศูนย์

ร่างขอบเขตของงาน และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามโครงการจัดทำระบบวิเคราะห์ข้อมูลแบบรวมศูนย์จากเครื่องพิสูจน์หลักฐานโทรศัพท์มือถือ ครั้งที่ 2

ร่างประกวดราคา  ดาวน์โหลด

ร่างขอบเขตฯ    ดาวน์โหลด